Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/core/theme_options.php:1) in /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/functions.php on line 19
Kultur og fritid | Exart Performances

Kultur og fritid

jaja2„… Den største del af befolkningen har oplevet en kraftig forøgelse af fritiden. I denne situation er der brug for en aktiv kulturpolitik, der kan medvirke til at skabe mange og alsidige muligheder for en meningsfuld udnyttelse af den udvidede fritid. Det er absolut en vigtig opgave for kulturpolitikken, men når det er sagt, lægger jeg dog vægt på at understrege, at kulturpolitik er andet og mere end fritidspolitik. Den tager sigte på det enkelte menneskes hele situation i tilværelsen og i dets samspil med andre mennesker, og i princippet kan den ikke sætte noget skel mellem arbejde og fritid …“

Ordene er fra 1977 og udtalt af daværende kulturminister Niels Matthiasen i hans eneste kulturpolitiske redegørelse til Folketinget. På elegant vis opsummerer han vilkårene for overhovedet at føre kulturpolitik i Danmark og konstaterer lidt tøvende, at kulturpolitik og fritidspolitik i realiteten er det samme, selvom han og langt de fleste aktører i kulturlivet har forhåbninger til noget større. Ordet „kultur“ optræder tre gange i dette afsnit, ordet „fritid“ optræder fire gange. Det man taler mest om, får man mere af.  I langt de fleste af landets kommuner organiseres kulturlivets tilbud til befolkningen fortsat sammen med aktiviteter, der henregnes til fritiden, det vil sige sport, idræt, festivaler, byfester og lignende, der har karakter af fryns oven på en travl og arbejdsom professionel hverdag; et tiltrængt frikvarter oven på anstrengelserne på jobbet. Kulturen spiller rollen som det, der kan forsøde tilværelsen, når pligterne er overstået.  Ikke kun underholdning og fornøjelser, men også fornuftige hobbyer og lægmandens sans for ny lærdom og æstetiske erkendelser hører med til denne kombination af kulturarv og fri tid til egen lystbetonet beskæftigelse. Forskellen mellem den tid, der reserveres til arbejdet, og den, der helliges fritiden, er, at der ikke er nogen direkte økonomisk gevinst forbundet hermed, og aktiviteterne er først og fremmest til for ens personlige fornøjelses skyld.

Denne opfattelse af kulturens giftermål med fritiden er uhyre stærkt grundfæstet i det socialdemokratiske velfærdssamfunds konstruktion og tankegang om lønmodtagerens rettigheder i samfundet. Tilværelsen deles op i arbejde, hvile og fritid, og helst nogenlunde ligeligt. Det berømte slogan „8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers fri“, som arbejderbevægelsen slog fast som en strategi allerede i 1889 ved Den Anden Internationale, har været en fantastisk effektiv branding af lønmodtageridentiteten, og har mere end noget andet enkeltstående begreb været karakterdannende for rettighedstænkningen på arbejdsmarkedet i det 20. århundrede. De fleste lønmodtagere i Danmark arbejder nu kun 37 timer pr. uge og med stadig flere ferieuger i et omfang så stort, at en kort, fyndig beskrivelse af den reelle overenskomstmæssige arbejdstid nu fortoner sig i en mudret gang forbehold for forskellige brancher og sammensatte jobtyper mv. Men vi tænker stadig på en lønmodtagers døgnrytme som opdelt i lige dele arbejde, fritid og søvn, og talemåden „otte-til-fire-job“ er overlevet i bedste velgående. Selvom lønmodtageridentiteten således har sejret som norm i det meste af det 20. århundrede og dermed pointeret arbejdets helt afgørende betydning for den menneskelige livsmening, har socialdemokratismens faderskikkelser ikke glemt kunsten og kulturen. Ganske tidligt har bevidstheden om dannelse, interesse for kunst og intellektuel dygtiggørelse været høj, og helt i tråd med dansk højskoletradition har arbejderbevægelsen gjort meget for, at kulturen skulle tages dybt alvorligt af den moderne arbejder. Men samtidig er fritid jo fri tid, og derfor har samfundet ikke kunnet forlange, at befolkningen skulle tvangsindlægges til nogen bestemt form for kulturel påvirkning.

About author
Dirigent, forfatter og ekstern lektor - stifter af Exart Performances og Associate Fellow ved Oxford University
Submit your comment

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

Exart Performances © 2020 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER